конопац
 • rss
 • facebook

програмерска секција

термин одржавања секције сваког уторка од 20:00 до 20:45

Датум професор
06.11.2012. Марина Нешовић
13.11.2012. Ана Динћић Радуловић
20.11.2012. Горан Богдановић
27.11.2012. Марина Нешовић
04.12.2012. Горан Богдановић
11.12.2012. Ана Динчић Радуловић
18.12.2012. Марина Нешовић
25.12.2012. Горан Богдановић

Учити како програмирати, а касније то и самостално радити, лакше је него што се обично мисли.

Потребно је овладати одређеним вештинама и принципима на што једноставнији начин, како би ученици што ближе разумели значај информатичког образовања, а касније и програмирања у целини. У том смислу, као појам, рачунарство, информатика и програмирање ученицима је познат, али не у довољној мери да би самостално развили логичко мишљење и довољно добро се креативно изражавали у наведеној области.

Секција је основана управо разлога, да ученицима приближи и на креативан начин прикаже значај рачунара и могућности које пружа у савременом друштву, као и да објасни ученицима савремена кретања у рачунарству, информатици и програмирању.

ЦИЉ СЕКЦИЈЕ

Основни циљ секције је да се материја и информације из поменуте области, као и примена знања представе на начин који ће ученицима бити што прихватљивији, узимајући у обзир узраст и ниво знања ученика који варира у зависности од појединца.

Циљ секције је да ученици:

 • Попуне и надограде знања из ове области стечена током школовања.
 • Стекну потребну основу за будући рад и очекиване промене у технологији.
 • Стекну представу о томе шта их чека и какви су им задаци у том раду.
 • Овладају информатичким знањем и програмским вештинама, као и принципима који ће им омогућити самостални рад у различитим програмским пакетима.
 • Проблемске задатке лако решавају применом одређених програмских пакета.
 • Креативно приступају проблему задатка и начину решавања.
 • Изразе своје жеље, представе их на свој начин, буду креативни у складу са могућностима.
 • Стекну осећај припадности групи, учествују у групном раду и подстичу исти.
 • Учествују у решавању проблема других и воде дијалог о резултатима.

ИСХОД СЕКЦИЈЕ

Ученици у раду секције треба да:

 • Буду спремни за тимски рад.
 • Самостално и групно решавају проблеме и проблемске задатке.
 • Самостално користе неколико програмских пакета.
 • Буду упознати са неким од програмских језика.
 • Буду способни за практичну примену неког програмског језика.
 • Стекну могућност за препознавање и решавање сложених задатака.

СВРХА СЕКЦИЈЕ

Једина наука која је у последњих неколико деценија имала веома динамичан раст и развој је управо информатика. У том смислу информатика, као наука управо је утицала и на развој друштва у целини. Нове технологије, нови начини размишљања као и представљане података учинили су велику прекретницу како у осталим наукама, тако и у свакодневном животу. Схватили смо да је данас немогуће живети и радити без рачунара, а то подразумева и информатичко знање.

Сам експоненцијални развој ове науке утицао је и на образовање. Јавиле су се нове потребе у савременом образовању, нова схватања и начини размишљања. Све се више инсистира на логичком мишљењу, креативном решавању задатака и проблема, самосталности у доношењу одлука, као и што већем учествовању ученика у групном раду. Информатика и рачунарство управо подржавају и инсистирају на оваквом типу мишљења и деловања, па сврха саме секције управо представља развој креативног, логичког и стваралачког мишљења ученика, у заједнички постављеним задацима који би ученици схватили као игру, несвесно учећи и улазећи у појам информатике и програмирања.

Секција замишљена је као ваннаставна активност, чији би садржај и програм рада, који је осмишљен за сваки појединачни ниво, ученицима приближио појам рачунарства и програмирања и у одређеној мери омогућио да се ученици креативно изразе кроз жељене и у одређеној мери прихватљиве мултимедијалне технике као и за напреднији ниво сазнања ученика, елементарне технике програмирања. Жеља наставника је, да ученици увиде потребе савремене рачунарске науке, да стекну основна сазнања о појмовима савремених рачунарских система, као и да се упознају са различитим техникама и правцима у примени различитих софтверских пакета и програма.