Учeнички пaрлaмeнт сe оргaнизујe у школи рaди:

−        дaвaњa мишљeњa и прeдлогa стручним оргaнимa, Школском одбору, Сaвeту родитeљa и дирeктору о прaвилимa понaшaњa у школи, годишњeм прогрaму рaдa, школском рaзвојном плaну, слободним и вaннaстaвним aктивностимa, учeшћу нa спортским и другим тaкмичeњимa и оргaнизaцији свих мaнифeстaцијa учeникa у школи и вaн њe.

−        Рaзмaтрaњa односa и сaрaдњe учeникa и нaстaвникa или стручног сaрaдникa

−        Обaвeштaвaњa учeникa о питaњимa од посeбног знaчaјa зa њихово школовaњe.

Пaрлaмeнт чинe по 2 прeдстaвникa свaког одeљeњa у школи.

Пaрлaмeнт сe бирa свaкe школскe годинe и имa прeдсeдникa.

Прогрaм рaдa пaрлaмeнтa сaстaвни јe дeо годишњeг прогрaмa рaдa школe.

 

1-1 Ученички парламент је саветодавно тело, које може да да у оквиру своје надлежности иницијативу, која не обавезује, а која се односи на ученичка питања, као што су спортске активности (турнири, игре)  еколошке акције, хуманитарне акције, културне манифестације, приредбе, секције, али не оно што је у вези са организацијом Школе.

Изабрани представник од стране ученичког парламента  има право присусутва на седницама Настаавничког, Одељењског већа и Школског одбора, али без права одлучивања.

Приликом излагања ученички предлози треба да буду слободни, али без утицаја на основни рад Школе. У складу са актима ученичког парламента треба да се одреди начин рада и сарадње са једним сталним чланом Школе, професором или психологом, који ће бити у сталној вези, контакту и помагати, олакшати сарадњу ученички парламент – професори – родитељи.

Наставничко веће је у обавези да одреди сталног сарадника, који мора бити обавештен од стране парламента о одржавању и дневном реду седница (исто се односи и на директора).

Време заказивања  и трајње седнице зависи од воље чланова ученичког парламнта, али је условљено редновним присуством  настави (не сме се заказивати у време трајања наставе).

 

САДРЖАЈ РАДА

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ И САРАДНИЦИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Одржавање седница ђачког парламента

Током године

Чланови

Састанак

Избор чланова парламента по одељењима I,II,III ,IV разреда

септембар

Одељенске заједнице

Изјашњавање

Упознавање нових чланова са радом ђачког парламента

октобар

Чланови

Присуствовање састаница одељенских заједница

Професионална оријентација

Током године

Чланови, ППС

Саветовање

Одржавање и чување школсе имовине уређење дворишта и ентеријера школе

Током године

Чланови, одељенске заједнице, директор

Састанак, договор

Уређење дворишта и ентеријера школе

Током године

Чланови ,одељенске заједнице,директор

Договор

Сумирање резултата остварених током школске године

јун

Председник

Извештај

Хуманитарне акције

Децембар 2014,јун 2015

Чланови, спољни сарадници

Прикупљање помоћи

Учешће у пројектима следећих организација: Београдски парламент средњих школа, Европски покрет у Србији, , Европски парламент младих Србије, ГИЗ, Зелена омладина Србије и др.

Током године

Чланови, одељенске зајенице, ППС, директор

Пријављивање, договор

Организовање и учешће у пројектима Канцеларије за младе и Мин. омладнине и спорта

Октобар, фебруар, март

Чланови, одељенске зајенице, ППС, директор, спољни сарадници

Договор, пријављивање

Размена средњошколаца из Србије

Током године

Чланови, одељенске зајенице, ППС, директор, спољни сарадници

Ученици посећују вршњаке из Србије и размењују искуства

Гимназијада

Мај,јун 2015

Чланови, одељенске зајенице, ППС, професори, директор, спољни сарадници

Спортско такмичење ученика из београдских гимназија

Иницирање почетка рада школских секција и клубова

Септембар,октобар

Чланови парламента,директор, професори

Договор

Креирање предлога за грб школе, боје школе

Током године

Чланови парламента,директор,

Договор

Посета јавним институцијама

Током године

Чланови, одељенске зајенице, ППС, директор, спољни сарадници

Договор

Промовисањесарадње и дружења ученичких парламената у Србији, окупљања и заједничке акције

Током године

Чланови, одељенске зајенице, ППС, директор, спољни сарадници

Договор