РАЗРЕД
IIIIIIIV
1.Језик, медији и култура11
2.Појединац, група и друштво11
3.Здравље и спорт11
4.Образовање за одрживи развој1122
5.Уметност и дизајн1122
6.Примењене науке11
7.Примењене науке 122
8.Примењененауке 222
9.Основи геополитике22
10.Економија и бизнис22
11.Религије и цивилизације22
12.Методологија научног истраживања22
13.Савремене технологије22

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДАI РАЗРЕД

часова

II РАЗРЕД

часова

III РАЗРЕД

часова

IV РАЗРЕД

часова

УКУПНО

часова

Час одељенског старешине37373733144
Додатна настава *до 30до 30до 30до 30до 120
Допунска настава *до 30до 30до 30до 30до 120
Припремна настава *до 30до 30до 30до 30до 120

 

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАI РАЗРЕДII РАЗРЕДIII РАЗРЕДIV РАЗРЕД
Час одељенског старешине37373733
Екскурзијадо 3 данадо 5 данадо 5 наставних данадо 5 наставних дана
Језик националне мањине са елементима националне културе2 часа недељно
Трећи страни језик2 часа недељно
Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности)30–60 часовагодишње
Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге15–30 часовагодишње

 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења

 

  1. Распоред радних недеља у току наставне године
I РАЗРЕДII РАЗРЕДIII РАЗРЕДIV РАЗРЕД
Разредно-часовна настава37373733
Слободне активности (ваннаставне активности)2222
Матурски испит4
Укупно радних недеља39393939

 

 

  1. Подела одељења на групе ученика1
Општи типI РАЗРЕДII РАЗРЕДIII РАЗРЕДIV РАЗРЕДБрој ученика у групи
Рачунарство и информатика74743733до 15
Први страни језик18,53733до 15
Други страни језик18,518,516,5до 15
Физика18,53716,5до 15
Хемија18,518,5до 15

 

 

Друштвено-језички смерI РАЗРЕДII РАЗРЕДIII РАЗРЕДIV РАЗРЕДБрој ученика у групи
Рачунарство и информатика74743733до 15
Први страни језик18,53766до15
Други страни језик18,518,516,5до 15
Филозофија18,5до 15
Биологија18,5до 15
Физика18,518,516,5до 15
Хемија18,5до 15

 

 

 

Природно-математички смерI РАЗРЕДII РАЗРЕДIII РАЗРЕДIV РАЗРЕДБрој ученика у групи
Рачунарство и информатика74743766до 15
Први страни језик18,518,516,5до15
Други страни језик18,518,516,5до 15
Биологија3718,533до 15
Физика3718,533до 15
Хемија3737до 15
Музичка култура18,5до 15
Ликовна култура18,5до 15

 

 

1 Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе.