конопац
  • rss
  • facebook

Наставни план – списак предмета и фонд часова

ГИМНАЗИЈА – ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

  Ред.број I ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год.
недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш.
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В
1. а. Српски језик и књижевност 4 148 4 140 5 180 5 160 18 628
б. ____ језик и књижевност*
2. Српски као нематерњи језик* 2* 2* 2* 2* 8*
3. Први страни језик 2 74 3 105 5 180 4 128 14 487
4. Други страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
5. Латински језик 2 74 2 70 4 144
6. Устав и права грађана 1 32 1 32
7. Социологија 3 96 3 96
8. Психологија 2 70 2 70
9. Филозофија 2 72 3 96 5 168
10. Историја 2 70 2 74 3 108 3 96 10 348
11. Географија 2 74 2 70 2 72 6 216
12. Биологија 2 74 2 70 2 72 6 216
13. Математика 4 148 3 105 2 72 2 64 11 389
14. Физика 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
15 Хемија 2 74 2 70 4 144
16 Рачунарство и информатика 2 2 74 74 60 1 36 30 1 32 30 3 1 105 157
17 Музичка култура 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
18 Ликовна култура 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
19 Физичко васпитање 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
Укупно А: 29 1 37 30 1050 60 30 1080 30 30 960 30 119 1 4163 157
Укупно А: 30 1110 30 1110 30 1110 30 990 120 4320

Напомена: *) За ученике који наставу слушају на једном од језика народности (Закон о средњој школи, члан 5).

ГИМНАЗИЈА – ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Рбр I ОБАВЕЗНИ
ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год. разр. час. наст. нас. у блоку год.
недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш. недељно годиш.
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В
1. а. Српски језик и књижевност 4 148 3 105 3 108 4 128 14 489
б. ____ језик и књижевност*
2. Српски као нематерњи језик* 2* 2* 2* 2* 8*
3. Први страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
4. Други страни језик 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
5. Латински језик 2 74 2 74
6. Устав и права грађана 1 32 1 32
7. Социологија 2 64 2 64
8. Психологија 2 70 2 70
9. Филозофија 2 72 2 64 4 136
10 Историја 2 70 2 74 2 72 6 216
11 Географија 2 74 2 70 2 72 6 216
12 Биологија 2 74 2 70 3 108 3 96 10 348
13 Математика 4 148 5 175 5 180 4 128 18 631
14 Физика 2 74 3 105 3 108 5 160 13 447
15 Хемија 2 74 3 105 3 108 2 64 10 351
16 Рачунарство и информатика 2 2 74 74 60 1 36 30 1 32 30 3 1 105 157
17 Музичка култура 1 37 1 35 2 72
18 Ликовна култура 1 37 1 35 2 72
19 Физичко васпитање 2 74 2 70 2 72 2 64 8 280
Укупно А: 29 1 37 30 1050 60 30 1080 30 30 960 30 119 1 4163 157
Укупно А: 30 1110 30 1110 30 1110 30 990 120 4320

Напомена: *) За ученике који наставу слушају на једном од језика народности (Закон о средњој школи, члан 5).

 

Iа ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ** ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње нед. годишње
1. Верска настава 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
2. Други предмет етичко-хуманистичког Садржаја 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140

 

III ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА** ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО
годишње годишње годишње годишње годишње
1. Час одељенског старешине/заједнице 74 часа 70 часова 72 часа 64 часа 280 часова
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова
4. Припремни и друштвено-корисни рад* до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 120 часова

Напомена: *) Ако се у току године укаже потреба за њим.

 

IV ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
1. Екскурзије до 3 дана до 3 дана до 3 дана до 3 дана
2. Стваралачке и слободне активности ученика 30-60 час. 30-60 час. 30-60 час. 30-60 час. 120-240 час.
3. Хор 2 часа нед. 280 час.
4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана