РАЗРЕД
I II III IV
1. Језик, медији и култура 1 1
2. Појединац, група и друштво 1 1
3. Здравље и спорт 1 1
4. Образовање за одрживи развој 1 1 2 2
5. Уметност и дизајн 1 1 2 2
6. Примењене науке 1 1
7. Примењене науке 1 2 2
8. Примењененауке 2 2 2
9. Основи геополитике 2 2
10. Економија и бизнис 2 2
11. Религије и цивилизације 2 2
12. Методологија научног истраживања 2 2
13. Савремене технологије 2 2

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД

часова

II РАЗРЕД

часова

III РАЗРЕД

часова

IV РАЗРЕД

часова

УКУПНО

часова

Час одељенског старешине 37 37 37 33 144
Додатна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Допунска настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Припремна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

 

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
Час одељенског старешине 37 37 37 33
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних дана до 5 наставних дана
Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Трећи страни језик 2 часа недељно
Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности) 30–60 часовагодишње
Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15–30 часовагодишње

 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења

 

  1. Распоред радних недеља у току наставне године
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 37 37 37 33
Слободне активности (ваннаставне активности) 2 2 2 2
Матурски испит 4
Укупно радних недеља 39 39 39 39

 

 

  1. Подела одељења на групе ученика1
Општи тип I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД Број ученика у групи
Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 15
Први страни језик 18,5 37 33 до 15
Други страни језик 18,5 18,5 16,5 до 15
Физика 18,5 37 16,5 до 15
Хемија 18,5 18,5 до 15

 

 

Друштвено-језички смер I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД Број ученика у групи
Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 15
Први страни језик 18,5 37 66 до15
Други страни језик 18,5 18,5 16,5 до 15
Филозофија 18,5 до 15
Биологија 18,5 до 15
Физика 18,5 18,5 16,5 до 15
Хемија 18,5 до 15

 

 

 

Природно-математички смер I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД Број ученика у групи
Рачунарство и информатика 74 74 37 66 до 15
Први страни језик 18,5 18,5 16,5 до15
Други страни језик 18,5 18,5 16,5 до 15
Биологија 37 18,5 33 до 15
Физика 37 18,5 33 до 15
Хемија 37 37 до 15
Музичка култура 18,5 до 15
Ликовна култура 18,5 до 15

 

 

1 Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе.