конопац
  • rss
  • facebook

такмичење >> социологија <<

logoадреса: Краљице Наталије 45, 11000 Београд

сајт: www.ssd.org.rs

е-адреса: santonic@eunet.rs

телефони: 063-747-8467; 011-3618-186

матични број: 07058748; ПИБ 102855423

рачун: Комерцијална банка, 205-65241-14

 

 

Поштовани,

Српско социолошко друштво, у сарадњи са одсецима за социологију Филозофског факултета у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици, организује такмичење ученика средњих школа из социологије. Тема овогодишњег такмичења је:

 

ИНТЕРНЕТ И ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ.

 

Правила такмичења:

 

  1. Право на учешће у такмичењу имају сви ученици (трећег и четвртог разреда) средњих школа на територији Србије. Ученици своје радове шаљу у писаном (у једном штампаном примерку) и електронском облику, на адресу најближег универзитетског центра: Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица (адресе су приложене на крају дописа);
  2. Рад може да буде теоријског или истраживачког карактера; његов обим је до једног ауторског табака (16 страна), на српском језику, фонт – Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Рад мора садржати увод, једно или више поглавља, закључак и списак коришћене литературе.
  3. На коришћену литературу у тексту се упућује навођењем у загради имена аутора, године издања и одговарајућих страница. Нпр.: [ Хараламбос, 2002: 779)

У списку литературе се, абецедним или азбучним редом, одговарајуће библиографске јединице наводе на следећи начин:

(а) ако је реч о књизи – Флере, С. [1973], Образовање за све?, Новинско издавачко предузеће „Дуга“, Београд.

(б) ако је реч о чланку у зборнику – Конел, Р. [1999], »Зашто је класична теорија        класична?«, у: А. Мимица (прир.), Текст и контекст. Огледи о историји социологије,    Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

(ц) ако је реч о чланку у часопису – Мимица, А. и Вулетић, В. [1998], »Где се деде        трећи класик? Анализа цитираности Марксових, Веберових и Диркемових радова у       часопису Социологија 1959-1996«, Социологија, год. XL, бр. 1, стр. 71-94.

Рад треба да буде у техничком погледу дотеран, дакле штампан у фонту који садржи сва слова нашег језика, без штампарских и правописних грешака, у јustified формату

  1. Тема може бити обрађена и преко неког од ужих питања, рецимо: проблеми (ре)дефинисања друштвене стварности и различитих облика друштвености (породични односи, интеркултурна комуникација, заједнице, друштвена солидарност, политичко ангажовање, друштвени покрети, итд.) с обзиром на развој комуникационо-информационих технологија и посебно Интернета; позитивни (повезивање, комуникација, интеракција, дељење садржаја, неформално образовање, итд.) и негативни (зависност и друге девијантне и патолошке појаве, злоупотребе, криминалитет, насиље, некритички однос према садржајима на Интернету и друштвеним мрежама) аспекти коришћења различитих садржаја са Интернета. Наведени проблеми и аспекти могу се посебно сагледавати у светлу потреба омладине као посебне генерацијске групе, али и у ширем друштвеном контексту употребе Интернета као новог медија, по много чему различитог у односу на друге медије. Такође, имајући у виду да је део младих ускраћен да општи на овај начин, основна тема прилога би могла бити и у вези са социјалним контекстом који доприноси оваквом виду социјалне искључености из комуницирања и његовим последицама.
  2. Пријаве радова за такмичење подносе се до 24. децембра 2012, а завршени радови морају се предати најкасније до 23. фебруара 2013, на следеће адресе (са назнаком: Такмичење ученика средњих школа из социологије):

– Одељење за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18-20, 11000 Београд.

– Одсек за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад.

– Департман за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш.

– Катедра за социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици,

Филипа Вишњића б.б., 38220 Косовска Митровица.

  1. Пријава треба да садржи:

– Назив школе кандидата;

– Наслов рада;

– Име и презиме наставника;

– Име и презиме кандидата;

– Одељење кандидата.

– Контакт телефон и е-mail adresu.

 

  1. Након приспећа радова, врши се селекција оних који ће бити представљени на јавној, такмичарској презентацији, на одговарајућем одсеку за социологију. Радови се презентују и бране 16. марта 2013. године.
  2. Најбољи радови, на сваком одсеку, биће пласирани на финално такмичење које ће се одржати 30. марта 2013. године.

 

Молимо вас да своје ученике о овоме благовремено обавестите, како би могли да узму учешћа на такмичењу. За детаљније информације можете се обратити на следеће адресе: dorajar@eunet.rs (Београд), sociolog@ff.uns.ac.rs  (Нови Сад), stebranis@yahoo.com (Ниш), jasmina@medianis.net (Косовска Митровица).

 

Срдачан поздрав,

 

28. октобар 2012.                                                  Председник ССД

Београд                                                                 Слободан Антонић