ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ГИМНАЗИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗАРАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Циљ образовања и васпитања за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је да се путем стицања функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди:

пун  интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима;

стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву;

унапређивање језичке, уметничке, културне, научне, техничке и математичке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој;

подршка развоју међупредметних компетенција.

Међупредметне компетенције обезбеђују ученицима успешно сналажење у свакодневном животу и раду. Оне су резултат великог броја активности које се остварују у свим наставним предметима и током целокупног гимназијског школовања. За њихов развој важни су не само садржаји већ и методе којима се оне проучавају – требало би да доминирају истраживачке и интерактивне методе, рефлексија, критичко мишљење, кооперативно учење и друге методе које јачају учешће ученика у образовно-васпитном процесу.

Компетенција комуникације на српском (или матерњем) језику

Ученик је у стању да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на српском (матерњем) језику у усменом и писаном облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, ставове, осећања у усменом и писаном облику на српском (матерњем) језику.

Ученик користи српски (матерњи) језик да би учествовао у различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, конструктиван и креативан начин.

Компетенција комуникације на страном језику

Ученик је у стању да разуме, користи и критички размишља о идејама, чињеницама, осећањима и ставовима које изражавају други на страном језику у усменом и писаном облику. У стању је да изрази и тумачи сопствене мисли, ставове, осећања у усменом и писаном облику на страном језику. Ученик користи страни језик да би учествовао у различитим друштвеним и културним ситуацијама на примерен, конструктиван и креативан начин.

Информатичка компетенција

Ученик компетентно и критички користи технологије информационог друштва у разноврсним ситуацијама и активностима да би остварио личне циљеве и активности, конструктивно и промишљено учествовао у животу заједнице. На адекватан начин користи предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно, градећи при томе правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које угрожава физичко и ментално здравље.

Математичка компетенција

Ученик је у стању да користи, опише и објасни математичке појмове и процедуре, предвиди појаве, доноси математички засноване одлуке и решава проблеме у различитим ситуацијама. Ученик може да идентификује и разуме улогу коју математика има у савременом животу и активно, конструктивно и критички учествује у животу заједнице и доприноси њеном развоју.

Научно-технолошка компетенција

Ученик је у стању да користи и примењује знање и научне методе при препознавању научних проблема, формулише научна објашњења појава и изводи на чињеницама засноване закључке о научно релевантним питањима. Ученик разуме науку као најзначајнији облик људског сазнања и делатности за развој друштва, поседује свест о начинима на који наука и технологија обликују живот у савременом друштву и разуме колико је важно имати одговоран однос према употреби научних достигнућа за данашње и будуће генерације.

Компетенција за решавање проблема

Ученик је у стању да препозна, разуме и реши проблемске ситуације у којима решење није видљиво на први поглед, користећи знања и вештине стечене из различитих предмета. Решавање проблема подразумева и спремност ученика да се ангажује и конструктивно и промишљено допринесе решавању проблема са којима се суочава заједница којој припада.

Компетенција за учење

Ослањајући се на претходна знања и искуства, ученик је у стању да организује учење, самостално или у групи, на ефикасан начин и у складу са сопственим потребама. Ученик је свестан начина на који учи и расположивих ресурса за учење (књиге, интернет, друге особе, итд.), мотивисан је да учи, може да управља процесом учења и превазилази тешкоће са којима се суочава током учења.

Компетенција за одговоран однос према здрављу

Ученик је свестан краткорочних и дугорочних, последица понашања које угрожава физичко и ментално здравље особе, има изграђене здраве животне стилове и спреман је да се понаша у складу са њима.

Компетенција за управљање сопственим понашањем и спремност за акцију

Ученик је у стању да идеје преточи у акцију. То подразумева критичко мишљење, креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност планирања и управљања активношћу, било самостално или у оквиру тима, ради остварења циљева. Ученик разуме контекст у коме се одвијају активности, уме да се усклади са њим и искористи могућности које се нуде.

Социјална компетенција (сарадња, тимски рад)

Ова врста компетенције омогућава ученицима да делотворно и конструктивно учествују у друштвеном животу, неугрожавајући интересе, потребе, осећања и права других, чиме се јача друштвена кохезија у Србији. Ученик уме да сарађује и тимски ради на решавању различитих проблема који су од значаја за њега и ширу друштвену заједницу.

Грађанска компетенција за живот у демократском друштву

Ученик разуме основне појмове, институције, процедуре, принципе и вредности демократског друштва, свестан је места и улоге грађанина за развој и одржање демократског друштва, разуме изазове са којима се суочава савремено друштво и држава и спреман је да активно и конструктивно учествује у различитим сферама друштвеног живота.

Културна компетенција

Ученик разуме значај који култура има за развој и просперитет појединца и друштва, у стању је да интерпретира културна дела и повеже их са својим личним искуством да би га осмислио и обогатио. Ученик разуме значај креативног изражавања идеја, мисли, осећања у различитим медијима (музика, извођачке уметности, књижевност и визуелне уметности).

Компетенција за одрживи развој

Ученик има свест да задовољење потреба садашњице не сме да угрози могућност будућих генерација да задовоље своје потребе, свестан је важности очувања животне околине, и спреман је да се ангажује на конструктиван и креативан начин у очувању животне околине кроз самосталну активност и укључивање у различите друштвене акције.

 

 

 

 

 

 

 

 I РАЗРЕДII РАЗРЕДIII РАЗРЕДIV РАЗРЕДУКУПНО
нед.год.нед.год.нед.год.нед.год.
ТВТВТВТВТВТВТВТВТВΣ
I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ27599918527599918523985133325782523136749344608
1.Српски језик и књижевност4 148 3 111 3 111 4 132 502 502
1.1._________ језик и књижевност*4 148 3 111 3 111 4 132 502 502
2.Српски као нематерњи језик*2 74 2 74 2 74 2 66 288 288
3.Страни језик2 74 2 74 2 74 2 66 288 288
4.Историја2 74 2 74       148 148
5.Географија2 74 2 74         148 148
6.Музичка култура1 37           37 37
7.Физика2 74 3 111 3 111 4 132 428 428
8.Хемија2 74 2 74         148 148
9.Физичко и здравствено васпитање2 742 74 2 742 66 288288
10.Математика5 185 5 185 5 185 5 165 720 720
11.Дискретнa математика      2 74     7474
12.Биологија        3 1113 99 210210
13.Психологија   2 74        74 74
14.Ликовна култура      1 37    37 37
15.Социологија           2 66 66 66
16.Филозофија          2 66 66 66
17.Примена рачунара123774 2 74 2 74   37222259
18.Програмирање23741112374111 3 111   148333481
19.Рачунарски системи2 74          74 74
20.Оперативни системи и рачунарске мреже    2 74       74 74
21.Објектно оријентисано програмирање        1337111    37111148
22.Базе података        11373712336670103173
23.Програмске парадигме             3 99 9999
24.Веб програмирање             2 66 6666
II: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
1.Грађанско васпитање / Верска настава1 37 1 37 1 37 1 33 144 144
УКУПНО I+II3312213312213312213310894752

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности
ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАПРВИ  РАЗРЕДДРУГИ РАЗРЕДТРЕЋИ  РАЗРЕДЧЕТВРТИ  РАЗРЕДУКУПНО
Час одељенског старешине74 часа74 часа74 часа66 часова288 часова
Додатни рад *до 30 часовадо 30 часовадо 30 часовадо 30 часовадо 120 часова
Допунски рад *до 30 часовадо 30 часовадо 30 часовадо 30 часовадо 120 часова
Припремни рад *до 30 часовадо 30 часовадо 30 часовадо 30 часовадо 120 часова
*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДАI  РАЗРЕДII  РАЗРЕДIII  РАЗРЕДIV  РАЗРЕД
Екскурзијадо 3 данадо 5 данадо 5 наставних данадо 5 наставних дана
Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе2 часа недељно
Други страни језик2 часа недељно
Слободне активности  (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне активности)30-60 часова годишње
Друштвене активности – ученички  парламент, ученичке задруге15-30 часова годишње

 

Остваривање плана и програма наставе и учења

  1. Распоред радних недеља у току године
 I  РАЗРЕДII  РАЗРЕДIII  РАЗРЕДIV  РАЗРЕД
Разредно-часовна настава37373733
Обавезне ваннаставне активности2222
Матурски испит   4
Укупно радних недеља39393939
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Подела одељења на групе ученика
ПредметI разредII разредIII разредIV разредБрој ученика у групи
Број часова вежбиБрој часова вежбиБрој часова вежбиБрој часова вежби
1.Примена рачунара7474748 – 12
2.Програмирање111111111 8 – 12
3.Објектно оријентисано програмирање  1118 – 12
4.Базе података  37668 – 12
5.Програмске парадигме   998 – 12
6.Веб програмирање   668 – 12

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ

 

Наставни план и програм остварује се у складу са:

  1. Правилником о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 5/90 и „Просветни гласник“, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14 /13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16 и 13/16), у делу који се односи на природно-математички смер гимназије, са наставним планом и програмом за предмете: 1) српски језик и књижевност; 2) српски као нематерњи језик; 3) страни језик; 4) физика (први, други и трећи разред); 5) психологија; 6) филозофија; 7) грађанско васпитање; и у делу који се односи на друштвено-језички смер гимназије, са наставним планом и програмом за предмет: 1) хемија; 2. Правилником о наставном плану и програму предмета верска настава („Просветни гласник“, бр. 6 /03, 23/04, 9/05 и 11/16); 3. Правилником о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији („Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник“, бр. 12/16 и 13/16), и то са планом и програмом предмета: 1) историја; 2) географија; 3) биологија; 4) социологија са правима грађана. Уколико се наставни план и програм остварује на језику националне мањине, програм језика и књижевности националне мањине остварује се у складу са Правилником о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 5/90 и „Просветни гласник“, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2 /95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16 и 13/16) за природно-математички смер гимназије. Годишњи број часова преузетих програма из Правилника о наставном плану и програму за гимназију и Правилника о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији треба прилагодити наставном плану за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПЛАН

ОСТАЛИ  ОБАВЕЗНИ  ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА  ТОКОМ  ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ

 

 ПРВИ РАЗРЕД
Час одељенског старешине72 часа
Додатни рад *до 30 часова
Допунски рад *до 30 часова
Припремни рад *до 30 часова

 

 

ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ПО РАЗРЕДИМА

 

 I РАЗРЕД

часова

 
 

Екскурзија

 

до 3 дана

Језикдругогнародаилинационалнемањинеса елементима националнекултуре2 часа недељно
Други страни језик2 часа недељно
Други предмети*1-2 часа недељно
Стваралачкеислободнеактивностиученика(хор, секције идруго) 

30-60 часова годишње

  
Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге15-30 часова годишње
Културна и јавна делатност школе2 радна дана

 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА

  1. Радненедеље

 

 I РАЗРЕД
Разредно-часовна настава36
Настава у блоку1
Обавезневаннаставнеактивности2
Матурски испит 
Укупно радних недеља39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Поделаодељењанагрупеученика

 

 

 

Предмет

I разред
број часова
 

вежбе

настава у блоку
1.Примена рачунара72 
    
2.Програмирање7230
 

3.

Објектно оријентисано програмирање  
4.Базе података  
5.Програмске парадигме  
6.Веб програмирање